top of page

דרישות

זוגות בני אותו המין, יכולים להינשא כחוק במספר מקומות בעולם. מספר המקומות מצטמצם מאוד, כשמדובר בתיירים שאינם אזרחי המדינה המחתנת.

באירופה זה אפשרי בפורטוגל ובדנמרק; באמריקה בקנדה. ויש עוד מספר מצומצם מאוד של מקומות. נסיוננו מלמד כי הדרך הנוחה, המהירה והזולה ביותר, היא להינשא בדנמרק. אנו מכירים את הליך הנישואים של תיירים בדנמרק היטב, יודעים איך להכין את הדרוש, ואיך לתאם את הנישואים.

לא חייבים עורך דין לשם הכנת הבקשה. ואולם, כן חייבים תרגומים נוטריוניים. גם אם תבקשו לבצע את כל הדרוש ללא מעורבות עורך דין, תהיו חייבים להיעזר בנוטריון שיתרגם ויאשר את תרגום המסמכים. את כל השאר תצטרכו לעשות בעצמכם.

לשם הכנת הדרוש לנישואים, נזדקק מכם בשלב הראשון למסמכים הבאים:

אנו נעשה עבורכם את כל הדרוש, לרבות עזרה במציאת טיסות ולינה. לכם יישאר רק לעלות למטוס ולהינשא.

bottom of page