top of page

המצב המשפטי

"על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את העולה מהתעודה הציבורית המוגשת לו על ידי העותרים, לפיה העותרים נשואים"

בני זוג מאותו המין, אינם יכולים להינשא בישראל. קיימת מגמה, בחלקים היותר ליברליים בעולם, להכיר בזכותם של בני זוג מאותו המין להינשא, ואף להקים משפחה.

​אמנם לא ניתן להינשא בישראל, אך בג"צ 3045/05 (בן ארי) קבע כי בני זוג מאותו המין כן יכולים להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים, אם נישואיהם תקפים במדינה בה נערכו.

​זו אינה פסיקה חדשה (נובמבר 2006). יחד עם זאת, בשנים האחרונות ניכר מאמץ, למנות לבית המשפט העליון שופטים שמרנים, בחלקם בעלי אוריינטציה דתית הכופרת בזכותם של בני זוג מאותו המין להינשא ולהקים משפחה. מתחזקת מגמה, המבקשת להגביל את התערבות בג"צ, בהחלטות הרשות המבצעת. יש אף רצון לבטל את הוועדה למינוי שופטים, ולאפשר מינוי שופטים ע"י הכנסת או הממשלה. רגרסיה למצב הקודם היא אפשרית.

ניתן לממש את הזכות להירשם כנשואים בישראל, ע"י קיום טקס נישואין במדינה בה נישואין חד-מיניים אפשריים ותקפים.

bottom of page